روش اندازه گیری

ابتدا ارتفاع دیوار را اندازه بگیرید و سپس عرض دیوار .

اگر ارتفاع کل فضای شما یکسان است نیازی به اندازگیری ارتفاع سایر دیوار ها نمی باشد.

فقط عرض هر دیوار را جدا گانه انداز بگیرید (طرح دار جدا و ساده جدا )

اگر دیوار پنجره را میخواهید کاغذ کنید عرض کل آن دیوار را نصف محاسبه کنید 

 

روش محاسبه :

اگر ارتفاع شما کمتر از 2/30می باشد (عرض دیوار را تقسیم بر2/12 سانتی متر می کنید و عدد به دست آمده نیاز مصرف کاغذ شماست )

اگر ارتفاع شما بیشتر از 2/30 می باشد (عرض دیوار را تقسیم بر 1/59 سانتی متر می کنید و عدد به دست آمده نیاز مصرف کاغذ شماست ).

(هر رول کاغذ دیواری 1/50 متر عرض دیوار می باشد )

مدیر ۱۴۰۲/۰۴/۲۰